Baggrund

Kraftvarme- og varmeværkernes daglige produktion prioriteres efter en økonomisk samlet optimering af el- og varmeproduktion. Varmelast har udarbejdet varmeplaner for hovedstadsområdet siden 7. januar 2008 for fjernvarmevand og siden 27. april 2009 også for fjernvarmedamp.

Før liberaliseringen af elmarkedet i 2000 stod kraftvarmeproducenterne selv for at lastfordele; dvs. producenterne tilrettelagde el- og varmeproduktionen på værkerne. Af hensyn til konkurrenceforholdene på elmarkedet mellem Ørsted - ejer af Avedøreværket, H.C. Ørsted Værket og Svanemølleværket - og HOFOR - ejer af Amagerværket - kunne producenterne ikke længere foretage en samlet økonomisk optimal lastfordeling for el- og varmeproduktionen i hovedstadsområdet.

Før Varmelast blev etableret, belyste et større udrednings- og analysearbejde, hvordan varmeselskaberne under de ændrede rammebetingelser mest effektivt ville kunne sikre forsyningssikker og miljøvenlig fjernvarme til lavest mulige omkostninger både på kort og langt sigt. Analyserne blev gennemført i 2005-2006 i samarbejde med EA Energianalyse A/S og konkluderede blandt andet:

  • At der ikke kunne etableres et liberaliseret fjernvarmemarked efter modellen på elmarkedet, da der er for få producenter til at skabe et egentligt marked med konkurrence.
  • At det kunne koste fjernvarmeforbrugerne i hovedstadsområdet op mod 200 millioner kroner om året, hvis varmelastfordelingen ikke foretages som en samlet el- og varmeoptimering.
  • At det ikke ville være økonomisk optimalt, hvis fjernvarmemarkedet opdeles mellem de store producenter, og det store sammenhængende fjernvarmenet ikke udnyttes til en daglig optimering af produktionen.
Konklusionen blev derfor, at fjernvarmeselskaberne skulle sikre, at kraftvarme- og varmeværkernes daglige produktion prioriteres efter en økonomisk samlet optimering af el- og varmeproduktion, hvor den timebaserede elmarkedspris er et vigtigt input. Produktionsselskaberne og fjernvarmeselskaberne indgik derfor en aftale om lastfordelingen af kraftvarmeværkerne, som udmøntede i etableringen af Varmelast.
varmeenheder

Varmeenheder i hovedstadsområdet

A. Prioriteret produktion
 1. Affaldsforbrændingsanlæg: 
  • Amager Ressourcecenter ARC
  • Vestforbrænding VF
  • ARGO
  • Rensningsanlægget Lynetten RLF
2. Geotermi
  • Demonstrationsanlæg

B. Grundlast
3. Kraftvarmeværker 
 • Amagerværket AMV
 • Avedøreværket AVV
 • H.C. Ørsted Værket HCV
 • Køge Kraftvarmeværk KKV

4. Varmeakkumulatorer 
 • Amagerværkets varmeakkumulator AMV-VAK
 • Avedøreværkets varmeakkumulator AVV-VAK

C. Spids- og reservelast
 • Svanemølleværket SMV
 • H.C. Ørsted Værket HCV
 • Adskillige spidslastcentraler