Ordbog

Fagtermer, definitioner mv.

Anvisningspligtigt affald
Affald inkl. biomasseaffald fra de enkelte affaldsenergiselskabers ejerkommuner. Affaldsenergiselskabet er forpligtet til at modtage og bortskaffe dette affald.

Biomasse affald og andet affald
Importaffald fra andre lande eller andre kommuner end ejerkommunerne som brændes på affaldsenergianlæg. Biomasseaffald er affald omfattet af Biomasseaffaldsbekendtgørelsen og har ikke samme kvalitet som den flis eller de træpiller, der anvendes på de kommercielle kraftvarmeanlæg.

Blok
Et blokanlæg på kraftvarmeværk eller affaldsværk har et sammenhængende kedel og turbineanlæg. Et værk kan bestå af flere blokke.

Eftermarked
Alle de elhandler som udføres efter den daglige elbørs er kørt på Nordpool kl. 12 for at holde elsystemet i balance.

Grundlast
Et produktionsanlæg, som opnår 5.000 eller flere driftstimer om året.

Kedeldrift
Varmeproduktion uden elproduktion enten fordi der ikke er installeret en turbine eller fordi der køres turbinebypass.

Kraftvarmeproduktion
Samproduktion af el- og varme.

Modtryk
Forholdet mellem el produktion og varmeproduktion er låst. Forholdet er beskrevet ved Cm værdien, der er P_el /Q_varme (~0,5). Produktion fra et kraftvarmeværk kan således kun bevæge sig på modtrykslinjen ved at hæve eller sænke den indfyrede effekt.

Modtryksværk
Modtryksværk kan ikke producere el alene, og har et fast forhold mellem el og varme produktion. Modtryksværker vil have en høj total virkningsgrad, men lavere el virkningsgrad ift. udtræksværker. Denne type værker kører efter varmebehovet.

Reservelast
Varmeproducerende anlæg, som benyttes, når der er opstået havari på et af grundlastanlæggene.

Spidslast
Varmeproducerende anlæg, som kun benyttes i de koldeste timer om året.

Turbinebypass
Når man på en blok ikke kører med turbinen og dermed ikke producerer el. Produktionen af varme øges.

Tvungen varmeproduktion
Produktion af varme på et kraftvarmeværk i situationer, hvor omkostningerne ved elproduktionen overstiger værdien af den el, der produceres.

Udtagsværk
Et udtagsværk kan variere hvor meget energi (brændsel) der bruges til elproduktion og hvor meget der bruges til varmeproduktion. Et udtagsværk kan også producere el uden at producere varme. Et udtagsværk er dermed mere fleksibelt end et modtryksværk.

Varmebunden elproduktion
El produceret i forbindelse med tvungen varmeproduktion.

Varmekøbsaftale
Aftale mellem varmeselskaber og varmeproducenter om prisen på varmen.

wire vedligeholdelsesarbejde
Kontakt
Varmelast-planlæggeren kan altid træffes på telefon
29 36 88 44
samt
vagt@varmelast.dk
Vidste du…
at Varmelast har udarbejdet daglige fjernvarmeplaner for hovedstadsområdet siden 7. januar 2008
Varmeplaner

Dayahead plan
Planen viser den forventede varmeplan for de to efterfølgende driftsdøgn. Dayahead planen udsendes dagligt kl. 10.30

Intraday-plan
Planen viser den tilrettede varmeplan med fokus på de næste fire timer. Der laves intra-day planer seks gange i døgnet.