Transmissions- og distributionsnet

Fjernvarmenettet i hovedstadsområdet består af integrerede transmissions- og distributionsnet

Varmelast planlægger varmeproduktion til forsyning af fjernvarmetransmissionsnettene. Transmissionsnettet transporterer varmen fra produktionsanlæggene til fjernvarmedistributionsnettene i 17 kommuner i hovedstadsområdet. 

Distributionsnet
De lokale fjernvarmeområder har hver især et distributionsnet, hvorfra de enkelte kunder bliver forsynet. Størstedelen af den varme, der er på distributionsnettene, kommer fra transmissionsnettet. En mindre del af varmen i distributionsnettet kan være produceret lokalt og sendt direkte ind på distributionsnettet. 

Transmissionsnet 
CTR og VEKS ejer hver et transmissionsnet. Transmissionsnettene hænger sammen ved Damhussøen, og udgør derfor et sammenhængende system, hvor varme produceret i det ene net kan leveres til et distributionsnet i det andet net. Varmen fra Avedøreværket kan således forsyne København med varme, og omvendt kan varmen fra Amagerværket forsyne Roskilde med varme.

Sammenhængende net
Forskellen på transmissionsnet og distributionsnet er at tryk og temperatur er højere i transmissionsnettene, hvor varmen flyttes fra de store producenter til distributionsnettene via pumper, rør og vekslerstationer. I disse vekslerstationer overføres varmen, og det opvarmede fjernvarmevand pumpes videre ud i distributionsnettene, der fordeler fjernvarmen ud til hver enkelt kunde.


De sammenhængende transmissionsnet og distributionsnet i hovedstadsområdet dækker et stort fjernvarmeområde, som kan forsynes fra mange forskellige produktionsanlæg. Produktionen af fjernvarme bliver dermed økonomisk effektiv, fordi der altid kan produceres på anlæg med de laveste omkostninger på produktionstidspunktet.

Varmelast varetager planlægningen af varmeproduktionen, og sikrer dermed den økonomisk mest effektive fjernvarmeproduktion. Den daglige drift af fjernvarmenettet i hovedstadsområdet håndteres af CTR/HOFOR og VEKS’ kontrolrum - fysisk placeret på henholdsvis Frederiksberg og i Albertslund. Det er kontrolrummene, der i sidste ende sørger for, at der bliver leveret fjernvarme til de lokale fjernvarmenet - også i tilfælde med forsyningssvigt på et anlæg.

VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted - træpiller i luft - nærbillede
Varmeleverandører

Her kommer varmen fra:

Fire kraftvarmeværker på i alt 2.050 MW. Værkerne er ejet af tre forskellige selskaber: Ørsted, HOFOR og VEKS.

Tre affaldsenergisværker på i alt
400 MW

Reserve- og spidslastanlæg på i alt 1.900 MW

To varmeakkumulatorer på i alt
660 MW

VEKS, Køge Kraftvarmeværk: Rørinstallation
Forsyner ½ million husstande

Varmelast tilrettelægger varmeproduktionen i det sammenhængende fjernvarmesystem i hele hovedstadsområdet. Fjernvarmenettet udgør Nordeuropas største sammenhængende fjernvarmesystem.  

Varmelast er et samarbejde mellem CTR, VEKS og HOFOR Fjernvarme.

Varmelast bestiller samlet 32-34 PJ varme om året til en værdi af cirka 4,5 mia. kr. Det svarer til forsyning af cirka 500.000 husstande (det antages, at en gennemsnits husstand har et varmeforbrug på 18,1 MWh/år).