Lastfordeling af lokal produktion

Lastfordeling af varmeproduktion fra lokal produktion - ejet af tredjepart - til distributionsselskaber i VEKS, CTR og HOFOR’s områder

Antallet af mindre varmeproducenter er stigende, da fjernvarmesystemet anvendes til at opsamle mange typer lokal overskudsvarme og varme fra lokale vedvarende energikilder. 

Samtidigt overstiger varmeproduktionen fra affaldsenergiselskaber og overskudsvarme fra industri mv. tilsammen varmebehovet om sommeren på de dage, det er varmest, hvilket giver lastfordelingsmæssige udfordringer. Lokale produktionsanlæg kan blive afbrudt, når der er for meget varme fra anvisningspligtigt affald i forhold til varmebehovet, hvis der ikke er tekniske bindinger forbundet med varmeproduktionen. Det skyldes affaldsenergianlæggenes miljøopgave med bortskaffelse af affald. Se også under ’Lastfordeling af affaldsvarme’.

Økonomiske analyser viser, at de samlede omkostninger til fjernvarme-produktionen falder, når affaldsbaseret varmeproduktion og varmeproduktion fra de mindre producenter indgår i den samlede optimering. Anlæg som ikke afregnes via CTR, VEKS og HOFOR indgår i dag ikke i den samlede optimering. Transmissionsselskaberne CTR og VEKS har indført månedsbaserede variable tariffer for varmesalg, som er et prissignal til distributionsselskaberne om værdien af varmen henover året, og som de kan anvende til at finde ud af om de vil producere varme på lokale anlæg i stedet for at købe varme via transmissionsselskaberne. 

Varmelastsamarbejdet ser fremadrettet et øget behov for at koordinere varmeproduktionen, også fra mindre varmeproducenter.

 
VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted - træpiller i luft - nærbillede
Varmeleverandører

Her kommer varmen fra:

Fire kraftvarmeværker på i alt
1.800 MJ/s. Værkerne er ejet af tre forskellige selskaber: Ørsted, HOFOR og VEKS.

Tre affaldsenergiværker på i alt
400 MJ/s

Reserve- og spidslastanlæg på i alt 1.900 MJ/s

Tre varmeakkumulatorer på i alt
690 MJ/s