Affaldsmarkederne

Samspil mellem varme- og affaldsmarkederne

Energitårnet, ARGO i Roskilde
Affaldsenergianlæggene løser en miljøopgave ved at brænde forbrændingsegnet affald og producere varme og el. Hovedopgaven for anlæggene består i at modtage anvisningspligtigt affald fra ejerkommuner mv. og behandle affaldet og udnytte energiindholdet i affaldet. Derfor er varmeproduktionen afhængig af affaldsmængderne og af sammensætningen af affaldet og den resulterende brændværdi. 

Varmelagre kan bruges til at optimere sammenspillet imellem affaldsmængderne og varmemarkedet. Varmen fra affaldsenergianlæggene kan delvis gemmes på lager, når varmebehovet er mindre end anlæggenes tvungne varmeproduktion. Den tvungne varmeproduktion udgøres af det anvisningspligtigt affald.
 
Affaldsenergiselskaber

Amager Ressource Center, ARC

Vestforbrænding 

ARGO 

(Klik på link til hvert selskab)

Definitioner

Anvisningspligtigt affald
Affald inkl. biomasseaffald fra de enkelte affaldsenergiselskabers ejerkommuner. Affaldsenergiselskabet er forpligtet til at modtage og bortskaffe dette affald.

Biomasseaffald og andet affald
Importaffald fra andre lande eller andre kommuner end ejerkommunerne som brændes på affaldsenergianlæg. Biomasseaffald er affald omfattet af Biomasseaffaldsbekendtgørelsen og har ikke samme kvalitet som den flis eller de træpiller, der anvendes på de kommercielle kraftvarmeanlæg.

Turbinebypass
Når man på en blok ikke kører med turbinen og dermed ikke producerer el. Produktionen af varme øges.