Elmarkederne

Samspil mellem varme- og elmarkederne

VEKS' varmeleverandør: Avedøreværket, Ørsted
Elprisen varierer time for time. Elprisen er særligt afhængig af, hvor meget det blæser, og hvor koldt det er. Dermed er elprisen også afhængig af hvor meget el, der produceres på vindmøller, og hvor meget varmebunden elproduktion der vil være på kraftvarmeværker, som producerer af hensyn til varmemarkedet. Når det blæser meget er elprisen typisk lav, da udbuddet af elproduktion bliver stort i forhold til efterspørgslen efter el. I særlige tilfælde - hvor der samtidigt er meget varmebunden elproduktion fra kraftvarmeværker og el fra vindmøller - kan elprisen ligefrem gå i minus. Det er et signal fra markedet om, at elproducenter bør stoppe en del af elproduktionen, eller elforbrugere bør forsøge at flytte elforbruget til netop disse timer. Der forekommer dog forsat meget få timer med negative eller meget lave elpriser i Østdanmark. Når det sker, flyttes varmeproduktionen væk fra kraftvarmeværker og over på fx elpa-troner, bypass af turbiner eller den billigste spidslast. Omvendt, når elprisen er høj, bør varmen primært produceres på kraftvarmeanlæg, der producerer meget el. 

Når der er mulighed for at producere varme med lave variable produktionsomkostninger på grund af høje elpriser, kan der med fordel produceres ekstra varme som så kan gemmes på varmelagre. Omvendt kan man tømme disse varmelagre igen, når elprisen er lav og dermed undgå varmeproduktion på kraftvarme-værker, der producerer meget varmebunden el.

Varmelagrene kan således bruges til at optimere dette samspil mellem varme- og elmarkedet, da der med fordel kan produceres ekstra varme på kraftvarmeværker når elprisen er høj og reducere varmeprodukti-on på kraftvarmeværkerne når elprisen er lav. 

Elpatroner og elvarmepumper producerer varme vha. el som brændsel. De er derfor afhængige af at el-nettet er til rådighed og at der er plads til elforbruget på den lokale transformerstation. Der kan indgås aftaler om afbrydelighed med elselskabet såfremt man kan tåle at produktionsenheden afbrydes af hen-syn til elnettet og – det lokale elforbrug, og dermed fås en rabat på elnettariffen.

Elproducerende og elforbrugende varmeteknologier kan bidrage til sikring af balancen mellem forbrug og produktion i elmarkedet, og kan som en ekstra indtjening sælge reguleringsydelser mv. på de såkaldte el-eftermarkeder. 
 
Definitioner

Eftermarked
Alle de elhandler som udføres efter den daglige elbørs er kørt på Nordpool kl. 12 for at holde elsystemet i balance.

Varmebunden elproduktion
El produceret i forbindelse med tvungen varmeproduktion.

VEKS transmission , vagt i driftscentralen
Sikker fjernvarme

Varmelast varetager planlægningen af varmeproduktionen, og sikrer dermed den økonomisk mest effektive fjernvarmeproduktion.

Den daglige drift af fjernvarmenettet i hovedstadsområdet håndteres af medarbejdere i CTR og VEKS’ kontrolrum - fysisk placeret på henholdsvis Frederiksberg og i Albertslund. HOFOR betaler CTR for at overvåge/styre HOFORs distributionsnet.

Det er kontrolrummene, der i sidste ende sørger for, at der bliver leveret fjernvarme til de lokale fjernvarmenet - også i tilfælde med forsyningssvigt på et anlæg.