Skovbrug

Samspil mellem varmemarkedet og skovbrug

Energi på tværs VEKS Bæredygtig biomasse, Køge Kraftvarmeværk

De store kraftvarmeværker i hovedstadsområdet bruger alle biomasse som primær energikilde. Langt det vigtigste brændsel er restprodukter fra skovens tilvækst   og anvendelse til produktion af gavntræ, oftest i form af flis eller træpiller. Uanset brændslets form, og uanset om det eventuelt har været omkring en træindustri og er blevet til bark eller savsmuld, så kommer varmen i sidste ende fra restprodukter, som er til overs fra skovbrugets hovedproduktion af gavntræ til produktion af møbler, tømmer, papir osv.

Biomassen betragtes i varmeforsyningen som et CO2-neutralt brændsel med henvisning til, at træerne mindst vokser til i samme tempo, som restprodukterne tages ud. I den årlige "Miljødeklaration for Fjernvarme" findes en uddybende beskrivelse af CO2-opgørelsen, som også følger FN’s anvisninger.

Det er et krav fra varmeproducenterne at bæredygtigheden kan dokumenteres. Derfor handles kun med bio-masse, som er dokumenteret bæredygtig, f.eks. gennem certificering efter internationalt anerkendte standar-der for bæredygtighed af biomasse. I praksis anvendes ofte SBP-certificering, som sikrer bevarelse af skovens produktion gennem genplanting eller foryngelse, beskytter biodiversiteten og opgør CO2-emissionen fra flishuggere, lastbiler og skibe. Se evt. folderen om bæredygtig biomasse på Dansk Fjernvarmes hjemmeside

 
Varmeleverandører

Her kommer varmen fra:

Fire kraftvarmeværker på i alt
2.050 MJ/s.    Værkerne er ejet af tre forskellige selskaber: Ørsted, HOFOR og VEKS.

Tre affaldsenergiværker på i alt
400 MJ/s

Reserve- og spidslastanlæg på i alt 1.900 MJ/s

To varmeakkumulatorer på i alt
660 MJ/s